تا اینو فهمیدی با تو خوبم و رو هوام ضربدر زدی رو همه بودنات